Piotr Owczarek

adwokat

Wspólnik i założyciel kancelarii CGO Legal Chajdas, Gawlak, Owczarek sp. k. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze zagranicznych i krajowych podmiotów gospodarczych, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Na wstępie chciałbym przeprosić za długą przerwę w publikacjach. Niestety, 3 dni po umieszczeniu przeze mnie na blogu ostatniego artykułu, miały miejsce zdarzenia za naszą ukraińską granicą, które na długo zdominowały nasze myśli i pochłonęły znaczną część energii i czasu.

Pomimo, że konflikt trwa i niezależnie od pomocy Ukrainie, o której ciągle staramy się pamiętać, czas jednak wrócić do codzienności także na łamach niniejszego bloga.

Dziś zatem przedstawię Wam główne zmiany w założeniach Polskiego Ładu, które zapowiedział rząd, w ślad za czym w dniu 24 marca 2022r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej znajdziecie podsumowanie kluczowych zmian, które zgodnie z najnowszym projektem z dnia 12 kwietnia, mają zacząć obowiązywać od 1 lipca bieżącego roku:

I. Rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej

Projekt przewiduje likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej, obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. w ustawie PIT. Ulga ta polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów.

Odliczenie nie dotyczy wszystkich podatników, a jedynie tych, którzy uzyskali przychody z pracy na etacie oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Projektowana ustawa zawiera także zabezpieczenie, które spowoduje, że podatnicy, którzy stracą na likwidacji tej ulgi (mimo obniżenia stawki PIT, o czym niżej) otrzymają zwrot różnicy, czyli kwotę zmniejszającą zobowiązanie aby nowe rozwiązanie nie spowodowało pogorszenia ich prawnopodatkowej sytuacji. Chętni będą mogli także jeszcze w tym roku ulgę utrzymać.

II. Zmiana najniższej stawki skali podatkowej (art. 27 ustawy PIT) z 17% na 12%

Obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej, ma w założeniu m.in. wynagrodzić likwidację ulgi dla klasy średniej. Nowa, niższa stawka podatkowa dotyczyć będzie każdego podatnika (uzyskującego dochody na skali), bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców, czy też równoczesnego pobierania emerytury.

Z nowej, niższej stawki podatku skorzystają również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej.

Jednocześnie kwota wolna od podatku pozostaje bez zmian. Utrzymanie kwoty wolnej na poziomie 30 000 zł oznacza nową kwotę zmniejszająca podatek, skoro obniżeniu ma ulec najniższa stawka podatkowa do 12%.

Nowa kwota zmniejszająca podatek (przekładająca się na kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł) wynosi 3 600 zł (30 000z ł x 12% = 3 600 zł).

Konsekwencją innej kwoty zmniejszającej podatek wynoszącej 3 600 zł jest też odpowiadająca jej kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek wynosząca 300 zł (1/12 z kwoty zmniejszającej podatek 3 600 zł = 300 zł).

III. Składka zdrowotna (częściowo) jednak w koszty

Opublikowany projekt wprowadza limitowane odliczenie z tytułu zapłaconej przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej będą mogli na powrót pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu:

 • podatek liniowy – limit będzie stanowił kwotę stanowiącą 4,9% (stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconych przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym) z 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w 2022 r. 177 660 zł). Limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu),
 • podatek ryczałtowy – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu),
 • karta podatkowa – 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Z powyższego uprawnienia nie będą mogli nadal skorzystać podatnicy opodatkowani wg skali podatkowej.

Zatem, w ich przypadku do 12% podatku dochodowego w pierwszym progu doliczyć należy 9% składki zdrowotnej, która nie będzie od podatku odliczana.

IV. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci (art. 6 ust. 4c-4g ustawy PIT)

Proponowana zmiana wychodzi naprzeciw postulatom dotyczącym przywrócenia możliwości korzystania z tego sposobu opodatkowania, uchylonego ustawą z dnia 29 października 2021 r., która wprowadziła do ustawy PIT tzw. ulgę 1500 zł, zastępując dotychczasowe preferencyjne opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci.

Preferencyjne opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci polega na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodu tej osoby. Dzięki takiemu sposobowi obliczenia podatku kwota wolna od podatku jest realizowana dwukrotnie, analogicznie jak przy wspólnym opodatkowaniu małżonków.

Po wejściu w życie ustawy, podatnicy będą mogli składać płatnikom oświadczenia o zamiarze korzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów, co pozwoli na realizowanie dodatkowej kwoty wolnej już w trakcie roku.

***

Powyższe zmiany to najważniejsze modyfikacje in plus dla podatników. Należy jednak odnotować także zmiany, które sytuację niektórych podatników pogorszą. Najważniejsze z nich to:

I. Pełne oskładkowanie komplementariuszy SKA, co oznacza konieczność opłaty składek zdrowotnej i na ubezpieczenie społeczne od 1 stycznia 2023 r.

Jak już pisałem w artykule poświęconym korzyściom z prowadzenia spółki komandytowo-akcyjnej po wejściu w życie przepisów tzw. Polskiego Ładu, wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej (podobnie jak chociażby wspólnicy spółki z o.o.) nie mieli dotychczas obowiązku odprowadzania składek ZUS (zarówno składki na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne), co w połączeniu z korzystnymi – na gruncie przepisów Polskiego Ładu – zasadami opodatkowania dot. komplementariuszy, czyniło z tej spółki interesującą alternatywę dla popularnych wcześniej spółek z o.o. czy komandytowych.

W tym samym artykule, w pkt 5 dot. potencjalnych wad utworzenia lub przekształcenia swojej działalności w SKA, zaznaczyłem jednak, że ten brak oskładkowania może być przeoczeniem ustawodawcy i może okazać się korzyścią krótkotrwałą.

Te przewidywania okazały się celne. Propozycja nowelizacji zakłada bowiem zmianę w ustawach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) oraz o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.) i zrównanie statusu składkowego komplementariuszy z innymi przedsiębiorcami, w tym komplementariuszami spółki komandytowej.

Wobec powyższego wydaje się, że studzenie optymizmu (wywołanego szumem medialnym na początku bieżącego roku) związanego z SKA, zarówno na łamach wspomnianego artykułu jak i podczas licznych konsultacji z klientami okazało się słuszne.

Już teraz, w świetle powyższych zapowiadanych zmian, wskazuje się, że „druga młodość” SKA po styczniowych zmianach okazała się bardzo krótka, a osoby, które przekształciły działalność w taką właśnie spółkę, staną przed dylematem czy zaakceptować nowelizację i obciążenia z nią związane, przy pozostałych obowiązkach wynikających z prowadzenia SKA, czy też ponownie rozważać zmiany strukturalne prowadzonej działalności.

II. Likwidacja ulgi podatkowej związanej z kupnem lub remontem zabytków

W uzasadnieniu projektu zmian wskazano wprost, że uchylenie tej regulacji spowodowane jest „powszechnymi w przestrzeni publicznej uwagami na temat braku uzasadnienia dla odliczania od podstawy opodatkowania wydatków ponoszonych przez zazwyczaj bardzo zamożnych podatników na zakup i modernizację zabytkowych obiektów”. 

Przypomnę, że ulga ta dotyczyła nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków i zakładała górny limit odliczenia na poziomie 500 tys. zł w przypadku zakupu oraz ulgi w wysokości 50% wydatków w przypadku konserwacji i robót budowlanych związanych z restauracją zabytków.

Zgodnie z projektem, ulga ma przestać obowiązywać wraz z końcem czerwca bieżącego roku i utracą ją nie tylko najzamożniejsi inwestorzy, ale także mieszkający w zabytkowych kamienicach podatnicy, którzy zgodnie z Polskim Ładem mogli odliczyć 50% wpłat na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

Pozostaje więc pytanie po co ulga w ogóle była w Polskim Ładzie wprowadzona oraz czy jej likwidacja faktycznie jest zgodna z celami wskazywanymi przez ustawodawcę.

Powyżej wskazałem główne pozytywne i negatywne zmiany dla podatników związane z nowelizacją Polskiego Ładu. Na koniec, chciałbym jednak chociaż w punktach wymienić inne, także znaczące założenia nowelizacji:

 • zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek (art. 31c ustawy PIT)
 • zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) – wprowadzony art. 31b do ustawy PIT
 • uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r. – uchylenie art. 53a ustawy PIT.
 • zmiana terminu wprowadzenia obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich do urzędu skarbowego
 • zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z zasiłku macierzyńskiego
 • zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych
 • obniżenie stawki podatku w formie ryczałtu z ustawy PIT dla: tzw. małych umów cywilnoprawnych do 200 zł.
 • obniżenie z 100% na 75% podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą

Podsumowując…

Jak widzicie, istotnych zmian podatkowych w 2022 roku jest tak wiele i ogłaszane są tak często, że łamy niniejszego bloga wypełnione są na razie tematyką wyłącznie podatkową. Warto podkreślić, że – choć zmiany mają wejść w życie od 1 lipca br. – ich obowiązywanie ma mieć moc wsteczną.

Niższa stawka PIT i inne zmiany poprawiające sytuację podatników mają bowiem obowiązywać za cały rok 2022. Dla tych, dla których zmiany te okazałyby się niekorzystne ma natomiast istnieć możliwość wyboru regulacji dotychczasowych (Polskiego Ładu w wersji obowiązującej od 1 stycznia).

Oznacza to jednak, że księgowi będą musieli analizować i porównywać już trzeci stan prawny w kontekście przychodów z roku bieżącego (wcześniej bowiem Polski Ład zakładał, że jeśli korzystniejsze będą dla podatnika przepisy obowiązujące w 2021 roku to będzie on mógł prowadzić rachunki wg tych właśnie zasad).

To wszystko, wraz z faktem że omawiana dziś zmiana jest zmianą przede wszystkim przepisów dot. PIT, a zatem spodziewamy się niedługo także noweli ustawy o CIT, sprawia, że o podatkach i kolejnych wersjach zmian do Polskiego Ładu na pewno jeszcze na tym blogu usłyszycie.

A zatem, stay tunned!

Piotr Owczarek
adwokat

Przyda Ci się: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób fizycznych, Polski Ład, zmiany podatkowe 2022r.

Estoński CIT 2.0(22)

Piotr Owczarek21 lutego 20225 komentarzy

Początek roku stoi pod znakiem zasłużonej krytyki znacznej części przepisów zwanych Polskim Ładem i dużego zamieszania związanego z ich wdrażaniem.

Należy jednak zauważyć, że oprócz krytykowanych rozwiązań i błędów, spowodowanych m.in. pośpiechem w uchwaleniu nowelizacji ustaw podatkowych, Polski Ład przyniósł bardzo pozytywne zmiany w zasadach tzw. estońskiego CIT.

Estoński, czyli jaki?

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że na gruncie omawianych regulacji:

Zysk pozostawiony w spółce jest wolny od opodatkowania podatkiem CIT tak długo, jak długo nie zostanie on wypłacony do majątku wspólników i w tej jedynie wysokości dochodzi do jego opodatkowania.

Warto przypomnieć, że Estoński CIT (swoją nazwę zawdzięcza krajowi, w którym podobne rozwiązania funkcjonują od wielu lat) obowiązuje w Polsce już od początku zeszłego roku. W swojej pierwotnej wersji był jednak bardziej skomplikowany, mniej elastyczny i obwarowany licznymi ograniczeniami, które spowodowały, że w 2021 roku z instytucji tej skorzystało jedynie ok. 300 spółek.

Te właśnie ograniczenia zostały jednak w dużej mierze zniesione wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu i można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że dziś może on stanowić interesującą alternatywę dla dotychczasowego systemu rozliczeń u wielu przedsiębiorców.

Zmiany po 01.01.2022 r.

Wraz z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu przede wszystkim rozszerzył się zakres podmiotów, mogących rozliczać się zgodnie z zasadami Estońskiego CIT.

Od początku roku, oprócz spółek kapitałowych, stał się on bowiem dostępny także dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Ponadto, usunięto górny limit przychodów – obecnie jest to możliwe niezależnie od ich wysokości.

Po trzecie, zniknął mocno krytykowany wymóg inwestowania zysku w wytwarzanie lub nabywanie środków trwałych.

Obniżone zostały także stawki ryczałtu obowiązującego w reżimie estońskiego CIT i wynoszą obecnie bardzo atrakcyjne 20% (w przypadku „małych” podatników) i 25% (dla pozostałych podmiotów) efektywnego opodatkowania CIT+PIT.

Wreszcie, uproszczono i zmniejszono podatek od przekształcenia, a drugi z potencjalnych podatków (od wyrównania różnic przejściowych) został odroczony, a może w ogóle wygasnąć, jeśli nie zrezygnujemy z tego sposobu opodatkowania przez okres 4 lat.

Co istotne, przejście na estoński CIT nie jest już możliwe jedynie na początku każdego roku podatkowego, a (przy dochowaniu pewnych obowiązków rachunkowych) z początkiem każdego miesiąca.

Jakie wymogi i ograniczenia pozostały?

Wymogi warunkujące podleganie opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT) związane są z kilkoma elementami wynikającymi z działalności spółki i są to warunki, które muszą zostać spełnione łącznie.

Kryterium „czynnych” przychodów

Podmiot planujący opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek musi spełnić warunek osiągania co najmniej 50% przychodów z działalności operacyjnej (z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług).

To oznacza, że mniej niż połowę muszą stanowić przychody z takich źródeł jak m.in.: wierzytelności, odsetki, poręczenia i gwarancje, prawa autorskie, obrót instrumentami finansowymi czy transakcje z podmiotami powiązanymi (gdy wartość dodana takich transakcji jest znikoma).

Kryterium zatrudnienia

Podatnik obowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty) co najmniej 3 osoby, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika lub ponosić miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 takich osób (o ile odprowadza od tego składki ZUS a zatem np. umowy zlecenie).

Wymóg ten jest obniżony do 1 osoby w stosunku do „małych” podatników w pierwszym roku estońskiego CIT.

Kryterium prostej struktury

Wspólnikami (udziałowcami i akcjonariuszami) spółek uprawnionych do opodatkowania dochodów ryczałtem, mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Spółka (podatnik) nie może zaś posiadać udziałów/akcji/udziału w zysku w innych spółkach prawa handlowego.

Ponadto, zarówno wspólnicy jak i sama spółka nie mogą otrzymywać świadczeń jako fundatorzy, beneficjenci trustu lub struktur powierniczych.

Kryterium MSR

Wreszcie, by skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek podmiot musi prowadzić księgi wyłącznie w oparciu o polskie przepisy o rachunkowości (nie zaś w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości stosowane np. przez emitentów giełdowych).

Pozostała także, choć nieco złagodzona, część ograniczeń warunkujących możliwość skorzystania z estońskiego CIT. Poza wspomnianymi wymogami oraz podatkami, które mogą być należne w momencie wejścia lub wyjścia z estońskiego CIT, należy wskazać na kategorie podmiotów, które z ryczałtu od dochodów spółek nie skorzystają.

Będą to przede wszystkim podatnicy utworzeni w wyniku reorganizacji takich jak połączenia i podziały, ale także spółki do których wniesiony zostanie aport (np. przedsiębiorstwa) o wartości przekraczającej 10 tysięcy Euro. Takie podmioty mogą skorzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT, jednak dopiero po upływie kilkunastu miesięcy („karencja” to 1 pełny rok podatkowy i czas pozostały do końca roku podatkowego, w którym dokonały się zmiany).

Warto jednak podkreślić, że ograniczenia te nie dotyczą przekształceń kodeksowych – w tym przypadku skorzystanie z ryczałtu będzie możliwe od razu po jego dokonaniu.

Dla kogo estoński CIT?

Z całą pewnością nadal nie dla wszystkich.

Jeśli jednak prowadzisz działalność o niewielkim poziomie kosztów albo dużej skali środków reinwestowanych tzn. nie dochodzi na bieżąco do wypłaty całego wypracowanego zysku do majątku osobistego wspólników lub planujesz istotne wydatki inwestycyjne w najbliższym czasie – estoński CIT może być bardzo dobrym rozwiązaniem.

By odpowiedzieć na postawione pytanie należy przede wszystkim dokonać bardziej szczegółowych analiz i obliczeń, których chętnie podejmę się, jeśli nawiążemy kontakt.

Przy wszystkich opisanych wyżej zaletach i uwzględnieniu wskazanych mankamentów warto bowiem mieć także w pamięci fakt, że jest to instytucja stosunkowo nowa i mało rozpoznana w polskim systemie podatkowym – wciąż pozostaje sporo wątpliwości m.in. w zakresie tzw. ukrytych zysków. Pod uwagę należy wziąć także kontrowersyjną instytucję „ukrytej dywidendy”, która od początku 2023 roku ma zacząć obowiązywać wszystkich podatników CIT.

Analiza obu tych zagadnień pozostaje jednak poza zakresem tego wpisu. Postaram się jednak poruszyć ten temat w którymś z najbliższych artykułów!

Piotr Owczarek
adwokat

Przyda Ci się: ustawa o CIT

Słowa kluczowe: Estoński CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, Polski Ład

Więcej o Estońskim CIT: na stronach rządowych tutaj

Początek roku przyniósł ogromny wzrost zainteresowania stosunkowo mało popularną dotychczas formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce tj. spółką komandytowo-akcyjną.

Stało się tak za sprawą kilku głośnych wypowiedzi w mediach elektronicznych, wskazujących na zalety tej właśnie spółki prawa handlowego, po zmianach podatkowych zwanych Polskim Ładem, obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku.

Zalety spółki komandytowo-akcyjnej po 01.01.2022 r.

Istotnie, za rozważeniem spółki komandytowo-akcyjnej jako korzystnej formy prowadzenia działalności, przemawia obecnie sporo argumentów:

1 – Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej (podobnie jak chociażby wspólnicy spółki z o.o.) nie mają obowiązku odprowadzania składek ZUS (zarówno składki na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne). Taka regulacja funkcjonowała dotychczas i przepisy PŁ jej nie zmieniły.

2 – Działając w formie S.K.A. nie zapłacimy tzw. daniny solidarnościowej (należnej w wysokości 4% od nadwyżki ponad dochód 1 mln złotych), jako że spółka ta nie została wymieniona w katalogu przewidzianym w art. 30h ustawy o PIT.

3 – Spółka komandytowo-akcyjna (pomimo istnienia w doktrynie nielicznych głosów przeciwnych) może funkcjonować w formie jednoosobowej. Oznacza to, że komplementariusz może jednocześnie posiadać całość akcji w spółce, choć intencją ustawodawcy było niewątpliwie by stan taki był jedynie stanem przejściowym.

Ten argument może być istotny dla osób prowadzących dotychczas jednoosobową działalność gospodarczą i szukających dla niej alternatyw, nie posiadających jednak zaufanej osoby, z którą zawiązać mogliby np. inną spółkę osobową (m.in. spółkę komandytową).

4 – Efektywne obciążenie podatkiem dochodowym komplementariusza (mimo opodatkowania spółki podatkiem CIT) wyniesie niecałe 17,5% w przypadku tzw. „małych” podatników i 19% w przypadku podatników przekraczających 2 mln EUR przychodu.

Jest to możliwe z uwagi na tzw. „mechanizm odliczenia” przewidziany w art. 30a ust. 6a i 6b ustawy o PIT.

Wobec tak zarysowanych, istotnych argumentów przemawiających za tą formą prowadzenia działalności na gruncie znowelizowanych przepisów, powstaje zatem pytanie:

Czy faktycznie spółka komandytowo-akcyjna powinna być postrzegana obecnie jako optymalna i najbardziej korzystna podatkowo spośród spółek przewidzianych w kodeksie spółek handlowych?

Na to pytanie należy udzielić jednej z ulubionych odpowiedzi prawników, czyli „to zależy”. 

Zależy od założeń biznesowych (m.in. czy ważna jest dla nas możliwość prowadzenia spółki bez wspólnika), faktycznych i „światopoglądowych” (m.in. czy mamy inny tytuł ubezpieczenia zdrowotnego, a może nie zależy nam na takim ubezpieczeniu), a także jak bardzo istotne jest dla nas ograniczenie odpowiedzialności (a zatem jakiego rodzaju i jak ryzykowną prowadzimy działalność) oraz czy akceptujemy pewne mankamenty tej właśnie formy działalności.

Wady ukryte S.K.A.?

Przejdźmy zatem do tych cech S.K.A., które dla części osób mogą stanowić istotną przeszkodę w wyborze tej właśnie spółki, a które nie przebiły się lub były rzadko podnoszone w publicznej dyskusji ostatniego czasu:

1 – Nieograniczona odpowiedzialność majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, którą w przeciwieństwie do wspólników kilku innych rodzajów spółek ponosi komplementariusz S.K.A. (analogicznie zresztą jak w spółce komandytowej).

2 – Konieczność dokonania podwójnego przekształcenia (najpierw z jednoosobowej działalności, spółki cywilnej lub osobowej w spółkę z o.o., a następnie dopiero w spółkę komandytowo-akcyjną). Takie działanie oznacza potrzebę poświęcenia dwukrotnej ilości czasu i środków.

Alternatywą jest założenie S.K.A. i dokonanie aportu przedsiębiorstwa, jednak wtedy nie dojdzie do sukcesji generalnej tj. przejścia wszelkich umów, zezwoleń i koncesji, a także nie będzie możliwe skorzystanie przez pewien czas z 9% CIT dla „małych” podatników. W obu przypadkach (aportu i przekształcenia) koniecznym będzie opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% majątku/kapitału.

3 – Należy pamiętać, że prowadzenie S.K.A. będzie często wiązać się z wzrostem kosztów związanych z bieżącą działalnością.

Po pierwsze, spółka ta wymaga prowadzenia pełnej księgowości. Po drugie, część czynności (m.in. uchwały na walnym zgromadzeniu) wymagają formy aktu notarialnego. Po trzecie, od czasu tzw. dematerializacji akcji niezbędne jest prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez jeden z domów maklerskich.

Niezbędne jest też posiadanie strony internetowej spółki, posiadającej funkcjonalność umożliwiającą m.in. komunikację zarządu spółki z jej akcjonariuszami.

4 – Nowe regulacje to nowe, nierozstrzygnięte jeszcze wątpliwości i brak praktycznych schematów postępowania wobec m.in. S.K.A. Największą niewiadomą jest interpretacja przepisów w zakresie mechanizmu odliczania. Istnieje bowiem ryzyko, że wskazane, korzystne „pojedyncze” opodatkowanie (17,3/19%) możliwe będzie dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

Wątpliwości budzi także to, czy mechanizm odliczenia można w ogóle zastosować w stosunku do zysku akcjonariusza, który jest jednocześnie komplementariuszem. Wreszcie, powstaje pytanie jakie podejście do tak mało popularnych dotychczas form prawnych będą prezentować m.in. banki, inne instytucje finansowe czy urzędy.

5 – Na koniec warto wziąć pod uwagę, że brak „oskładkowania” S.K.A. może okazać się przeoczeniem ustawodawcy, a więc nie można wykluczyć, że w nieodległej przyszłości przepisy ulegną zmianie i, przynajmniej w odniesieniu do komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zostanie wprowadzony obowiązek składkowy analogiczny do spółki komandytowej.

Czy zatem S.K.A. się opłaca?

Na pewno nie z punktu widzenia jednoosobowych działalności gospodarczych o niewielkich przychodach lub niskiej rentowności.

Należy z całą pewnością podkreślić, że założenie, a następnie prowadzenie spółki komandytowo-akcyjnej wiąże się bowiem nie tylko z istotnymi nakładami finansowymi (księgowość, obsługa prawna, akty notarialne, rejestr akcjonariuszy), ale i czasowymi (większy formalizm, więcej obowiązków korporacyjnych).

To powoduje, że ewentualne oszczędności podatkowe czy składkowe, przy niewielkiej skali prowadzonego biznesu, mogłyby nie zrównoważyć związanych z tym kosztów i zaangażowania czasowego.

Jeśli jednak zależy Ci na prowadzeniu spółki w pojedynkę, posiadasz inny tytuł ubezpieczenia zdrowotnego, a odkładanie na emeryturę w ZUS nie jest Twoim priorytetem, gdyż z prowadzonej działalności osiągasz istotne zyski, których nie planujesz reinwestować, a wypłacać w znaczącej większości do majątku prywatnego – być może S.K.A. jest rozwiązaniem dla Ciebie, a na pewno warto spotkać się i dokonać kilku symulacji podatkowych.

Alternatywą mogą być bowiem: tradycyjna spółka z o.o. (także możliwa w wariancie jednoosobowym, a zapewniająca większe bezpieczeństwo majątku osobistego), spółka komandytowa z Tobą jako komplementariuszem (mniej kosztów i obowiązków korporacyjnych, a korzyści podobne do S.K.A. z wyłączeniem braku oskładkowania) lub któryś z powyższych wariantów w rygorze znowelizowanego od 2022 roku estońskiego CIT, o czym wkrótce!

Piotr Owczarek
adwokat

Przyda Ci się: ustawa o tzw. Polskim Ładzie

Słowa kluczowe: spółka komandytowo-akcyjna, Polski Ład, składka ZUS, przekształcenie działalności gospodarczej, rejestr akcjonariuszy, spółka z o.o.

Poprzedni post: Nowy rok, nowy ład, nowy blog

Nowy rok, nowy ład, nowy blog.

Piotr Owczarek20 stycznia 20222 komentarze

Ciężko wyobrazić sobie lepszy moment na rozpoczęcie publikacji w ramach długo planowanego bloga o tematyce prawno-podatkowej niż początek roku, wraz z którym w życie weszły największe od wielu lat legislacyjne zmiany podatkowe.

Gruntownym zmianom uległy przepisy, dotyczące w zasadzie wszystkich polskich podatników, a zatem także przedsiębiorców (niezależnie od formy, w której prowadzą działalność), którym to w głównej mierze poświęcony będzie niniejszy blog.

Zmiany obszerne (kwoty wolnej od podatku, limitów progów podatkowych, zaszeregowania w ramach ryczałtów, tzw. estońskiego CIT, podwyższenia składki zdrowotnej itd.), a więc na pewno dobrze przemyślane, wprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem i znakomicie przez Ministerstwo Finansów objaśnione, tak by przedsiębiorcy wiedzieli, co ich czeka i jak do zmian się przygotować.

Otóż, niestety nie.

Każdy, kto w ostatnim miesiącu włączył telewizor lub otworzył gazetę czy internetowe portale gospodarcze wie, że zawirowań związanych z uchwalonymi w niezwykle szybkim tempie i z krótkim wyprzedzeniem przepisami jest zdecydowanie za dużo. Tak jak informacji, mniej lub bardziej rzetelnych, często sprzecznych ze sobą, pojawiających się w środkach masowego przekazu.

W tej sytuacji, ciężar omawiania i wprowadzania w meandry nowych zasad podatkowych spadł w zdecydowanej mierze na doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych czy księgowych.

Dlatego też, w kolejnych wpisach postaram się zarysować istotę najważniejszych zmian, jakie dla podmiotów gospodarczych, zwłaszcza spółek prawa handlowego, niosą ze sobą przepisy ustaw, zwanych Polskim Ładem.

Odpowiem m.in. na kierowane do mnie coraz częściej pytania o to czy faktycznie spółka komandytowo-akcyjna jest remedium na bolączki polskiego ładu, czy w ramach estońskiego CIT rozliczenie aut służbowych będzie mniej czy bardziej opłacalne, a także czy da się nadal, w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wynagradzać członka zarządu lub wspólnika bez konieczności odprowadzenia od takiego świadczenia składki ZUS i zdrowotnej.

Omówię także, jakie sensowne alternatywy, przede wszystkim jeśli chodzi o spółki prawa handlowego, mają po wprowadzonych zmianach przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub będący wspólnikami spółki cywilnej czy spółki jawnej, których biznes rozwinął się na tyle, że dotychczasowa forma prawna nie spełnia już ich oczekiwań.

Oczywiście, blog ten nie będzie wyłącznie poświęcony zmianom podatkowym, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku.

W przyszłości będę starał się na bieżąco informować Was o wszystkich najważniejszych zmianach legislacyjnych wpływających na zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zwłaszcza przez spółki prawa handlowego.

Nie tylko tych podatkowych, ale także gospodarczych, cywilnych czy administracyjnych. Będę dzielił się wiedzą teoretyczną zdobywaną w ramach mojej pracy zawodowej i naukowej, ale także praktyczną – orzeczeniami czy decyzjami administracyjnymi, które będą zapadać w prowadzonych przeze mnie lub inne osoby z kancelarii sprawach.

Do kogo będę kierował swoje wpisy?

Przede wszystkim do osób, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce na nieco już większą skalę. Między innymi do wspólników i członków zarządu spółek prawa handlowego, w tym spółek kapitałowych.

Do lektury zapraszam jednak także wszystkich praktyków lub teoretyków prawa, a także inne osoby zainteresowane służbowo lub publicystycznie poruszanymi tu zagadnieniami. Mimo, że tematyka może być czasem skomplikowana, postaram się, by posty były krótkie i napisane w przystępnej formie.

Liczę, że dzięki interakcji z Wami, komentarzom i odzewowi na umieszczane posty, blog stanie się miejscem ciekawej dyskusji, wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim praktycznych wniosków.

Tyle na dziś.

Do usłyszenia wkrótce! #staytunned