Piotr Owczarek

adwokat

Wspólnik i założyciel kancelarii CGO Legal Chajdas, Gawlak, Owczarek sp. k. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze zagranicznych i krajowych podmiotów gospodarczych, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Zaliczki na poczet dywidendy w estońskim CIT z odliczeniem!

Piotr Owczarek28 września 2022Komentarze (0)

Estoński CIT cieszy się dużym zainteresowaniem z powodu korzystnego efektywnego opodatkowania wspólników spółek, które wybrały tę formę opodatkowania. Wynika to z możliwości odliczenia od PIT wspólnika z tytułu dywidendy części CIT należnego od spółki.

Wraz ze wzrostem popularności tej formy opodatkowania pojawiły się jednak wątpliwości. Czy wspomniane odliczenie będzie mogło znaleźć zastosowanie również w odniesieniu do zaliczek na poczet dywidendy czy też dopiero w rozliczeniu rocznym?

W ostatnim czasie stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej w tej kwestii uległo zmianie na korzyść podatników.

W poniższym artykule wyjaśniam czy w aktualnym stanie prawnym istnieje możliwość zastosowania tzw. mechanizmu odliczenia estońskiego CIT przy wypłacie zaliczek na poczet dywidendy na rzecz wspólnika/udziałowca/akcjonariusza (art. 30a ust. 19 ustawy o PIT).

Siła Estońskiego CIT

Siła Estońskiego CIT wynika z dwóch zasadniczych korzyści.

Po pierwsze, dochody spółki mogą być opodatkowane dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólników. W uproszczeniu, dopóki zyski spółki wykorzystywane są do dalszego rozwijania jej biznesu, dopóty nie trzeba płacić podatku dochodowego.

Druga korzyść wynikająca z estońskiego CIT sprowadza się do tego, że efektywne opodatkowanie spółki i wspólników w tym reżimie podatkowym jest niższe w porównaniu do opodatkowania klasycznym CIT.

Dla małych podatników wyniesie tylko 20% zamiast 26,29%, a dla pozostałych podatników – łącznie tylko 25% zamiast 34,39%.

Zaliczka na poczet zysku w estońskim CIT

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wypłaty zaliczek na poczet dywidendy. Dla wielu osób możliwość bieżącego wypłacania części zysku w ciągu roku stanowi istotną kwestię.

Na gruncie estońskiego CIT pojawiło się pytanie:

Czy wypłacając zaliczkę na poczet zysku można skorzystać z mechanizmu odliczenia estońskiego CIT?

Niekorzystne interpretacje KIS

Przepis art. 30a ust. 19 ustawy o PIT regulujący możliwość zastosowania mechanizmu odliczenia estońskiego CIT do końca 2021 r. odnosił się wyłącznie do dywidend, co organy podatkowe rozumiały bardzo ściśle. Uznawały, że zaliczka na poczet dywidendy to nie to samo co dywidenda, przez co zaliczkowe wypłaty dywidendy nie mogły korzystać z tej preferencji. 

Od 1 stycznia 2022 r. wymieniony powyżej przepis został zmieniony. Jego obecna treść brzmi:

Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika z wypłat podzielonych zysków spółki osiągniętych przez tę spółkę w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli pochodzą z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionych w kapitale własnym spółki, pomniejsza się o kwotę stanowiącą (…).

Jak wynika z powyższego, pojęcie „dywidendy” zostało zastąpione „wypłatą podzielonych zysków”.

Ponieważ jednak wskazany przepis nie odnosi się bezpośrednio do zaliczek, podatnicy mieli wątpliwości, czy na pewno mechanizm odliczenia będzie miał w takim przypadku zastosowanie.

Gdyby okazało się to niemożliwe, zaliczkę trzeba byłoby opodatkować bez odliczeń, a preferencję można byłoby zastosować dopiero przy rozliczeniu rocznym. 

Interpretacje organów podatkowych w temacie zaliczek na dywidendę

Wątpliwości te zostały spotęgowane przez wypowiedzi organów podatkowych.

W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 stycznia 2022 r., 0112-KDIL2-1.4011.981.2021.4.DJ, wydanej jeszcze w odniesieniu do przepisów w poprzednim brzmieniu, uznał on, że:

Brak jest możliwości zastosowania ww. mechanizmu odliczenia w odniesieniu do wypłacanych udziałowcom zaliczek na poczet dywidendy pochodzących z zysku osiągniętego w trakcie pierwszego roku opodatkowania ryczałtem, bowiem odliczenie to stosowane jest wyłącznie do dywidendy wypłaconej z zysków opodatkowanych ryczałtem, co oznacza że nie ma zastosowania do zaliczkowej wypłaty dywidendy.

Podejścia organów podatkowych nie zmieniło również nowe brzmienie przepisów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaprezentował bowiem analogiczne stanowisko również w interpretacji indywidualnej z 5 maja 2022 r., 0113-KDIPT2-3.4011.121.2022.3.IR, wydanej już w aktualnym stanie prawnym. Wskazał wówczas, że:

Skoro w art. 41 ust. 4ab ustawy o PIT jest mowa o uwzględnieniu mechanizmu odliczenia w stosunku do opodatkowania PIT wypłat należności z tytułu podzielonych zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, to brak jest możliwości zastosowania tego mechanizmu do wypłat zaliczek na poczet dywidendy, bowiem następuje ona przed wypłatą podzielonych zysków.

Zmiana podejścia

W ostatnich interpretacjach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zrewidował jednak powyższy pogląd odnośnie interpretacji pojęcia „podzielonych zysków” (np. interpretacje z 21 lipca, sygn. 0115-KDIT1.4011.297.2022.2.MR i 19 lipca, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.407.2022.2.KS).

Organ w tych interpretacjach wychodzi od definicji zawartych w Rozdziale 6b ustawy o CIT, tj. przepisów dotyczących opodatkowania spółek estońskim CIT i wskazuje, że:

Zgodnie z art. 28c pkt 2 ustawy CIT, definicja „podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto” odnosi się do rozumienia tego pojęcia na gruncie ustawy o rachunkowości. Zgodnie natomiast z art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wpłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów uznaje się za podział wyniku finansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego. Tym samym należy uznać, że także wypłaty z zysku bieżącego roku w formie zaliczek należy także uznać za wypłatę „podzielonych zysków”.

Podana interpretacja jest także zgodna z objaśnieniami podatkowymi z 23 grudnia 2021 r. „Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek”, w którym wskazano, że:

Dla celów ryczałtu wypłacone zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uważa się za dochód z tytułu podzielonego zysku, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (ust 7.1, pkt 74 „Przewodnika do Ryczałtu od dochodów spółek”).

Przypadek mojego klienta – korzystna interpretacja podatkowa

Kancelaria CGO Legal była jedną z pierwszych w Polsce, która uzyskała dla swojego Klienta pozytywną interpretację w tym temacie.

W interpretacji indywidualnej z 25 sierpnia 2022 r. (znak sprawy: 0115-KDIT1.4011.342.2022.2.MR) wydanej dla naszego Klienta, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził zaprezentowane przez kancelarię stanowisko, że:

W świetle przepisów obowiązujących od początku 2022 roku stosowanie odliczenia możliwe jest już przy wypłacie zaliczek na poczet przyszłej dywidendy, a nie tylko przy wypłacie zysku rocznego. Od tego czasu z powodzeniem występujemy o kolejne korzystne interpretacje dla naszych Klientów.

Zastanawiasz się, czy wypłata zaliczek na poczet dywidendy jest dla Ciebie?

Jak wiesz, interpretacja podatkowa wyraża jedynie stanowisko organu podatkowego w danej sprawie.

Jeżeli jesteś zainteresowany wypłatą zaliczek na poczet zysku na preferencyjnych zasadach i uzyskaniem indywidualnej interpretacji w tym zakresie – skontaktuj się z kancelarią CGO Legal! Zajmiemy się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. 

Zapraszam Cię do kontaktu!

Najczęstsze pytania dotyczące Estońskiego CIT:

Zobacz, jakie są najczęściej zadawane pytania, dotyczące Estońskiego CIT:

Kto może być na CIT estońskim?

Estońskie zasady opodatkowania CIT mogą stosować spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne.

Co to jest estoński CIT?

Estoński CIT to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, który pozwala na przesunięcie momentu opodatkowania do czasu dystrybucji zysku oraz na skorzystanie z niższej realnej stawki opodatkowania zysków wypłacanych ze spółki.

Na czym polega CIT estoński 2022?

Estoński CIT polega na tym, że spółki, które wybiorą opodatkowanie w tej formie, nie będą płacić podatku dochodowego od osób prawnych na bieżąco, a także nie będą dokonywać rocznych rozliczeń.

Zobowiązanie podatkowe powstanie dopiero w momencie, gdy wspólnicy zdecydują się przeznaczyć zysk osiągnięty przez spółkę na własne potrzeby.

Przesunięcie w czasie obowiązku zapłaty podatku pozwala spółce na dłuższe dysponowanie zgromadzonymi środkami i ich inwestycję. Tym samym zachęca do rozwoju działalności spółki.

Jak obliczyć CIT estoński 2022?

Estoński CIT pozwala na odroczenie opodatkowania dochodu spółki do czasu dystrybucji zysku do wspólnika. W takim przypadku stawka ryczałtu wynosi 10% dla małych podatników oraz 20% dla pozostałych podatników.

Otrzymany ze spółki zysk podlega opodatkowaniu u udziałowca (co do zasady 19% PIT).

Biorąc jednak pod uwagę mechanizm odliczenia estońskiego CIT, pozwalający udziałowcowi na odliczenie części podatku zapłaconego przez spółkę, podatek wspólnika wynosi odpowiednio 10% (gdy zysk wypłaca mały podatnik) i 5% (gdy zysk wypłaca duży podatnik).

Nominalna efektywna stawka podatku dochodowego (na którą składają się podatek od zysku spółki i podatek od dywidendy płacony przez wspólnika) wynosi zatem odpowiednio 20% (u małych podatników) i 25% (u dużych podatników).

Kiedy płaci się podatek w estońskim CIT?

Zaliczki na podatek CIT nie są płacone co miesiąc czy co kwartał – podatek odprowadza się w momencie wypłaty zysku ze spółki.

Takie rozwiązanie daje możliwość swobodnego określenia momentu, w którym nastąpi opodatkowanie, i pozwala przeznaczać pieniądze na cele związane z bieżącą działalnością firmy.

Jak jest opodatkowana dywidenda wspólnika oraz zaliczka na poczet dywidendy?

Podatek z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy ze spółki opodatkowanej estońskim CIT jest płacony na preferencyjnych zasadach, czyli podlega pomniejszeniu o:

 • 90% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty ze spółki będącej małym podatnikiem,
 • 70% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty ze spółki niebędącej małym podatnikiem.

Podsumowując…

Zaliczkę na dywidendę w estońskim CIT odliczysz już teraz w trakcie roku obrotowego.

Omówiona zmiana stanowiska Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest zdecydowanie korzystna dla wspólników spółek, które wybrały opodatkowanie estońskim CIT. Nie muszą oni bowiem czekać na możliwość skorzystania z preferencji aż do wypłaty przez spółkę dywidendy.

W wydanej dla klienta kancelarii CGO Legal interpretacji indywidualnej organ potwierdził bowiem, że omawiane odliczenie może być stosowane również w trakcie roku obrotowego przy wypłacie wspólnikom zaliczek.

Jesteś zainteresowany tematyką estońskiego CIT?

Więcej o korzyściach tej formy opodatkowania dowiesz się z artykułów Estoński CIT  oraz Optymalizacja wypłat dla wspólników opodatkowanych CIT a Polski Ład.

Piotr Owczarek
adwokat
CGO Legal

Zdjęcia w poście pochodzą z Unsplash

***

Estoński CIT 2.0(22)

Początek roku stoi pod znakiem zasłużonej krytyki znacznej części przepisów zwanych Polskim Ładem i dużego zamieszania związanego z ich wdrażaniem.

Należy jednak zauważyć, że oprócz krytykowanych rozwiązań i błędów, spowodowanych m.in. pośpiechem w uchwaleniu nowelizacji ustaw podatkowych, Polski Ład przyniósł bardzo pozytywne zmiany w zasadach tzw. estońskiego CIT… [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Piotr Owczarek

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: